Advies derde stroomgebiedbeheerplannen

advies op vraag
Voorzitter Coördinatiecommisie Integraal Waterbeleid
Bernard De Potter

De SALV, de Minaraad en de SERV betreuren dat het ambitieniveau in het ontwerp van de Derde Stroomgebiedbeheerplannen lager ligt dan in de vorige plannen. De raden vinden de onderbouwing hiervoor over het algemeen zwak. De Derde Stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen tussen 2022 en 2027 zal doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en ons beter te beschermen tegen droogte en overstromingen.

De raden vinden dat de voorliggende waterbeleidsplannen een vaag en ongeloofwaardig beeld schetsen van de betaalbaarheid van de maatregelen voor de landbouw (en de industrie). De uitwerking van het GLB en de Green Deal (met inbegrip van de Farm to Fork Strategy) moet ervoor zorgen dat de verbeteringen op het vlak van waterkwaliteit en -beschikbaarheid gepaard gaan met een fair inkomen voor de landbouwers. De realisatie van beide doelen vereist de betrokkenheid van de hele agrovoedingsketen.

Ook de totale factuur van de toekomstige stroomgebiedbeheerplannen roept vraagtekens op, gezien het verschil tussen de meervraag van 3,9 miljard euro en het beschikbaar budget van 2,7 miljard euro.

Voor de verbetering van de waterkwaliteit verwachten de raden een gedegen doorwerking van de stroomgebiedbeheerplannen in het erosiebeleid, het MAP en het (strategisch plan voor) het GLB. De regelgeving moet beter op elkaar worden afgestemd, met respect voor de eigen finaliteit van die plannen.

Wat betreft het droogte- en waterschaarstebeleid, moeten er voor landbouw en industrie meer verfijnde doelstellingen op het vlak van watervoorziening komen. Tegelijk is er ook nood aan een beter inzicht in het ecologisch verantwoorde minimumdebiet of -peil van de waterlopen. De raden verwachten verder een gedegen inhoudelijke en budgettaire afstemming tussen de Stroomgebiedbeheerplannen en de Blue Deal. Daarbij moet de snelle uitvoering van de acties van de Blue Deal gewaarborgd blijven. De verschillende waterbeleidsplannen en -kaders moeten op effectieve wijze leiden tot een betere afstemming van vraag en aanbod en een reductie van de waterstress van de verschillende sectoren.

De raden vragen een tempoversnelling van de blauwgroene infrastructuur en geven vier basisscenario’s voor de ontwikkeling van een financieringskader voor blauwgroene infrastructuur en diensten.

Als visiedocument gaf de Waterbeleidsnota 2020-2025 richting aan de stroomgebiedbeheerplannen door de prioriteiten voor het integraal waterbeleid aan te geven. De SALV bracht over de Waterbeleidsnota advies uit op 24 mei 2019.

Samenwerking met
SERV
Minaraad