Advies derde waterbeleidsnota 2020-2025

advies op vraag
Voorzitter CIW
Bernard De Potter

In het kader van het openbaar onderzoek van de Derde Waterbeleidsnota geeft de SALV samen met de SERV en de Minaraad advies over de krijtlijnen van het geheel van het Vlaamse waterbeleid voor de periode 2020-2025. De adviesraden vragen onder meer om het beleid inzake waterschaarste beter te onderbouwen. Want zonder degelijke cijfers en indicatoren is het moeilijk om een doeltreffend beleid vorm te geven. Een gedegen onderbouwing is ook één van de voorwaarden om een heffing op de captatie van onbevaarbare waterlopen als regulerend instrument te kunnen ontwikkelen.

Naast sterker inzetten op een daling van het primaire watergebruik en het hergebruik moet ten slotte ook het wateraanbod verhoogd worden volgens de adviesraden. Ze vragen om het grondwaterbeleid verder te zetten, krachtdadiger op te treden tegen illegale winningen en het beleid rond niet-vergunningsplichtige winningen te evalueren.

Er moet ook meer ingezet worden op groenblauwe aders omdat ze kunnen bijdragen aan een verbeterde structuurkwaliteit, waterkwantiteit en waterkwaliteit. De raden vragen om hiervoor een instrumentarium te ontwikkelen dat terdege rekening houdt met de zone-eigen activiteiten van het gebied dat dooraderd wordt.

De raden gaan ook in op de gewenste relatie tussen de evaluatie van MAP6, de voorbereiding van het stroomgebiedbeheerplan, de integratie met bestaand beleid (mest, erosie, …) en de link met de gebiedsgerichte werkingen. Ze vinden dat de evaluatie van MAP6 in 2020 niet mag leiden tot extra maatregelen die disproportioneel of onvoldoende kostenefficiënt zijn*.

* De adviesraden vragen meer precies om een toetsing van de extra maatregelen op het vlak van disproportionaliteit en kostenefficiëntie.

 

 

Samenwerking met
Minaraad
SERV