Raadszitting

13:30 - 15:40
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 27/11
 2. Reeds goedgekeurde adviezen
  • CIW-wijzigingsbesluit
  • Onbevaarbare waterlopen
  • Visie 2030
  • Instrumentendecreet
 3. Adviezen ter goedkeuring
  • Tussennota Complex Project Noord-Zuid Limburg
  • Markt- en prijstransparantie landbouw- en voedselmarkt
  • Voorbereiding projectbesluit Complex Project Nautische toegankelijkheid haven Zeebrugge
 4. Adviezen in voorbereiding
  • Openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
 5. Inhoudelijke werking van de SALV
  • Waterbeleid: opmaak reactief afwegingskader waterschaarste
  • Stuurgroep evaluatie Omgevingsvergunningsdecreet
 6. Werking van de SALV
  • Planning 2021
 7. Rapportering uit de TWV
 8. Varia