Raadszitting

13:30 - 16:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 30/10
 2. Beleids- en begrotingstoelichting Landbouw en Visserij. Begrotingsjaar 2021
  • Toelichting door Loes Lysens, adjunct-kabinetschef, leiding cel landbouw, kabinet minister Hilde Crevits
  • Q&A
 3. Adviezen in voorbereiding
  • Tussennota Complex Project Noord-Zuid Limburg
  • Openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
  • EU-controleverordening Gemeenschappelijk Visserijbeleid (zie TWV)
 4. Inhoudelijke werking van de SALV
  • Waterbeleid: opmaak reactief afwegingskader waterschaarste
  • SALV-werkcommissie Klimaatadaptatie
  • Stuurgroep evaluatie Omgevingsvergunningsdecreet
 5. Rapportering uit de TWV
  • Agenda van de TWV van 1/12/2020
 6. Varia