Raadszitting

13:30 - 16:30
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 26 juni 2020
 2. Opvolging besliste adviesdossiers
  • AON Complex Project Noord-Zuidverbinding Limburg, SALV-advies 24/4/2020
  • De korte keten, SALV-advies 14/7/2020
  • Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024, geen SALV-advies 31/8/2020
  • CIW-wijzigingsbesluit, SALV-advies 4/9/2020
  • BVR onbevaarbare waterlopen, SALV-advies 21/9/2020
 3. Adviezen in voorbereiding
  • Actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen 2021-2025 (gezamenlijk advies SALV, Minaraad, SERV): svz goedkeuringsproces
  • Openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021: opstart van het adviesproces
 4. Inhoudelijke werking van de SALV
  • Waterbeleid en CIW
   • rapportering uit de workshop afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste van 22/9
   • CIW-stakeholdersanalyse, CIW-intentieverklaring en afsprakenkader
  • SALV-werkcommissie Klimaatadaptatie
  • Vorderingen in het stagewerk van Alba Alonso en voorbereiding workshop 30/9
 5. Rapportering uit de TWV van 15/9/2020
 6. Werking van de SALV
  •  SALV HHR en Bestuursdecreet
  • Mandaatperiode 2016-2020: SALV-zelfevaluatierapport
  • Hersamenstelling SALV 2020-2024
  • Vooruitblik op de werkzaamheden najaar 2020
 7. Varia