Raadszitting

13:30 - 16:30
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 29 mei 2020
 2. Voorbije werkzaamheden
  • Kennisnota verdienmodellen in de land- en tuinbouw
  • SALV-adviezen brexit (visserijadvies januari 2020, agro-handelsadvies mei 2020)
 3. Adviezen ter goedkeuring
  • Uitvoeringsbesluit bij het decreet over de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest, adviesvraag van minister-president Jan Jambon
  • Hapklare inzichten voor een Vlaams voedselbeleid, SALV-advies op eigen initiatief
 4. Adviezen in voorbereiding
  • SALV-werkcommissie Verdienmodellen: ontwerpadvies De korte keten: vormen, kansen en uitdagingen
 5. Inhoudelijke werking van de SALV
  • Waterbeleid
   • rapportering uit de workshop afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste van 16/6
   • voorbereidingen CIW-engagementsverklaring
  • SALV-werkcommissie Klimaatadaptatie
   • rapportering uit de werkcommissievergadering van 17/6 met de voorstelling van de socio-economische impactstudie van klimaatverandering uitgevoerd door VITO, EcoRes en KENTER in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • Vorderingen in het stagewerk van Alba Alonso
 6. Rapportering uit de TWV van 16/6/2020
  • Terugblik op goedgekeurde SALV-advies zeeboerderij Westdiep
  • Formele goedkeuring advies op eigen initiatief ‘Contouren van relance voor de Vlaamse visserijsector’ na reeds goedgekeurd te zijn door de TWV
  • Volgende werkzaamheden
 7. Werking van de SALV
  • Hersamenstelling van de SALV 2020-2024
  • Vooruitblik op de werkzaamheden juli-augustus en najaar 2020
 8. Varia