Raadszitting

13:30 - 16:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 27 maart 2020
 2. Werkbaar werk in 2019: sectorrapport zelfstandige ondernemers in de landbouw gebracht door de Stichting Innovatie en Arbeid (StIA)
  • Voorstelling van het rapport door Ria Bourdeaud'hui en afdelingshoofd Katrijn Vanderweyden
  • Gedachtewisseling met de leden van de SALV
 3. Adviezen ter goedkeuring
  • Alternatievenonderzoeksnota complex project Noord-Zuidverbinding Limburg. Ontwerpadvies voorbereid door SALV ad hoc werkcommissie (zie extranet)
  • Programmadecreet BA2020 (spoedadviesvraag)
 4. Adviezen in voorbereiding
  • Brexit-advies landbouw: svz
 5. Inhoudelijke werking van de SALV
  • Kennisnota Verdienmodellen: voorstelling van het kennisdocument en vervolgtraject
  • Kennisnota Voedselbeleid: rapportering uit de werkcommissievergadering van 7/4 en vervolgtraject
  • Kennisnota Klimaatadaptatie: rapportering uit de werkcommissievergadering van 23/4 en vervolgtraject
 6. Rapportering uit de TWV van 16/4/2020
 7. Werking van de SALV
  • Volgende SALV-vergaderingen
  • SALV-event
  • Nieuwe stagiair bij de SALV
 8. Varia