Raadszitting

13:30 - 16:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 24 januari 2020
 2. Adviezen ter goedkeuring: geen
 3. Adviezen in voorbereiding
  • Brexit-advies landbouw: svz na ZOOM-meeting 17/3
  • StIA sectorrapport zelfstandige ondernemers in de landbouw: situering, aanpak en timing m.h.o. opstart SALV-adviesproces
 4. Inhoudelijke werking van de SALV
  • Kennisnota Verdienmodellen: rapportering uit de werkcommissievergaderingen van 25/2 en 18/3 (ZOOM)
  • Kennisnota Voedselbeleid: rapportering uit de werkcommissievergadering van 4/3
  • Kennisnota Klimaatadaptatie: rapportering uit de ZOOM-werkcommissievergadering van 20/3
  • CIW workshop 18/2 m.h.o. waterschaarste- en droogterisicobeheerplanen als onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
 5. Werking van de SALV
  • Goedkeuring van het jaarverslag van de SALV, onderdeel impact adviezen uit 2019
  • Eerste resultaten interne 4-jaarlijkse bevraging SALV-mandaten 2016-2020
  • Samenstelling van de SALV: wissels en voorbereiding nieuwe mandaaiode
  • SALV kalender
   • Volgende SALV-zittingen (datums/modus)
   • SALV-event 26/6: svz voorbereidingen
 6. Technische Werkcommissie Visserij
  • Mededelingen uit de werking van de TWV
 7. Varia