Stageverslag Beheerovereenkomsten soortenbescherming in de Vlaamse land- en tuinbouw

Op de SALV-raadszitting van 30 oktober 2020 besprak Alba Alonso Adame diverse suggesties voor next level beheerovereenkomsten. Tijdens haar stage bij de SALV zocht zij naar sterktes en verbeterpunten van de huidige beheerovereenkomsten soortenbescherming. Dat deed ze samen met de belanghebbenden van de SALV en betrokken organisaties. Ze bracht hiervoor verschillende terreinbezoeken, nam tientallen interviews af met belanghebbenden en organiseerde een workshop. In haar stagerapport behandelt zij handvaten voor de ontwikkeling van toekomstige beheerovereenkomsten.

Het rapport bevat veel suggesties voor next level beheerovereenkomsten. Zo wordt de effectiviteit van maatregelen voor soortenbescherming best op collectief niveau geëvalueerd. Er schuilen kansen in synergieën tussen beheerovereenkomsten enerzijds en andere beleidsinstrumenten en de algemene milieuwetgeving anderzijds, en tussen generieke en meer gerichte beheerovereenkomsten. Meer maatwerk in de uitvoering en in het vergoedingensysteem kan de belangstelling voor beheerovereenkomsten vergroten. Verder biedt de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen landbouwers ook heel wat perspectieven. Om deze en andere opportuniteiten in de praktijk te kunnen brengen is het van belang om landbouwers actief betrekken bij de opmaak, de monitoring en de evaluatie van beheerovereenkomsten.

Ik ben heel tevreden over mijn stage bij de SALV. Het was een waardevolle ervaring voor mij. De stage stelde mij niet alleen in staat om mijn expertise over het landbouw- en natuurbeleid in Vlaanderen te versterken maar ook om mijn Nederlands te verbeteren.

Alba Alonso Adame

Alba liep stage van begin mei 2020 tot eind oktober 2020. De bevindingen in het stagerapport binden de SALV niet.