Briefadvies Nagoya implementatie

advies op vraag
Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
Joke Schauvliege
Voorontwerp van decreet betreffende de toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen die voortvloeien uit hun gebruik

Organiseer de uitvoering van het Nagoyaprotocol met voldoende middelen, met de juiste kennis van zaken en met afstemming binnen en tussen de beleidsniveaus in België. Dat vraagt de SALV in een gezamenlijk advies met de Minaraad. De raden onderschrijven de doelstellingen van de Conventie over Biologische Diversiteit en het bijhorende Protocol van Nagoya. Dat regelt de toegang tot genetische rijkdommen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) en bepaalt een eerlijke verdeling van de voordelen uit dat onderzoek.

Vlaanderen beslist om alle landen toegang te geven tot zijn genetische rijkdommen voor O&O. De raden vragen deze keuze goed te onderbouwen en om eenzelfde regeling voor heel België na te streven. Wanneer Vlaamse onderzoeksinstellingen en bedrijven toegang wensen tot genetische rijkdommen van derde landen, moet een toezichthouder (Agentschap Natuur en Bos) nagaan of de regels correct worden toegepast. Het is niet steeds duidelijk of plantaardige en dierlijke genetische bronnen onder het Nagoyaprotocol vallen. Daarom dient volgens de raden een breed samengesteld expertiseplatform de toezichthouder te ondersteunen. De SALV en Minaraad menen dat een minimum aan mensen en middelen vereist is voor een goed toezicht en vragen zich af of de juiste toezichthouder is gekozen. ANB heeft immers een beperkte capaciteit en de band met biotechnologiebedrijven, onderzoekscentra, universiteiten, … is niet duidelijk.

Samenwerking met
Minaraad