Advies naar een Vlaamse landbouw 'fit for 55': inzichten en aanbevelingen

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

De overheid moet ervoor zorgen dat de Vlaamse landbouwsector met klimaatexcellente producten en diensten bijdraagt aan het voedselsysteem en de klimaatbehoeften van de klimaatneutrale en adaptatiegerichte samenleving in 2050. Dat antwoordt de SALV op een vraag van Zuhal Demir om nieuwe maatregelen die de verscherpte Europese klimaatdoelstellingen (Fit for 55) van de Europese Unie in de praktijk kunnen brengen.

De raad waardeert het proactieve karakter van de adviesvraag, die bottom-up naar nieuwe maatregelen peilt. Het dossier kon dan ook rekenen op een ruime belangstelling binnen de SALV. Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu namen niet deel aan de discussie. Zij onthouden zich bij dit advies.

Een focus op specifieke technische maatregelen binnen de (sub)sector(en) is volgens de SALV onvoldoende. In de eerste plaats is het nu tijd om samenhangende strategische beleidskeuzes te maken op het vlak van (landbouw)economie en voeding, innovatie, en handel.

De Vlaamse Regering moet ook aandringen op een correcte berekening van het aardopwarmingseffect van methaan in de klimaatboekhouding, in lijn met nieuwe inzichten bij het IPCC.

Ook het klimaatonderzoek moet een versnelling hoger: naast de technische effectiviteit van de maatregelen moet er voldoende aandacht zijn voor de praktische uitvoering, de kosten en de aantoonbaarheid ervan. Voorzie voldoende middelen om die versnelling mogelijk te maken, ook op biobedrijven en in extensievere landbouwpraktijken.

Er is nood aan beleid en instrumenten die de vraag naar klimaatexcellente voedingsproducten versterken, met aandacht voor het belang van een juiste prijs voor die producten. Zo zou de communicatie rond de hernieuwde voedingsdriehoek ook het belang moeten meenemen van een correcte vergoeding als hefboom voor milieu- en klimaatinspanningen door de producent.

De Europese Klimaatwet onderlijnt het belang van een structurele klimaat- en energiedialoog met de belanghebbenden. Als adviesraad wil de SALV deze rol (blijven) opnemen.

Lees alle inzichten en aanbevelingen voor een Vlaamse landbouw 'Fit for 55' in het advies.

Contact