Advies opheffing administratieve beroepen

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demi

Voer het hoorrecht in tegelijk met de opheffing van administratieve beroepsmogelijkheden. Dat is de kernboodschap van de SALV en de SERV bij een nieuw ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering. Dat ontwerpdecreet wil enkele mogelijkheden schrappen voor het instellen van een administratief beroep binnen het Bodem-, Materialen- en Mestdecreet. Het hoorrecht geeft een rechtsonderhorige de kans om bijkomende argumenten en / of stukken aan te leveren. Anders kan dat enkel nog met een jurisdictioneel beroep. Hiervoor moeten er wijzigingen gebeuren in de uitvoeringsbesluiten VLAREBO, VLAREMA en VLAREME. Dat gebeurt best gelijktijdig met de opheffing van de administratieve beroepsmogelijkheden om een rechtsvacuüm te vermijden. Omdat zo’n hoorrecht één van de beginselen vormt van behoorlijk bestuur, moet deze stap in het voorliggende decreet worden verankerd.

De SALV en de SERV menen dat deze nieuwe rechtspraktijk binnen een vooraf bepaalde termijn moet geëvalueerd worden. De argumenten die het ontwerpdecreet inroept om administratieve beroepen op te heffen, zijn techniciteit en complexiteit en de mate waarin het beroep gegroend is. De raden vinden dit geen valabele motivering omdat dezelfde argumentatie net het behoud van administratieve beroepsmogelijkheden kan ondersteunen. Zij vragen dan ook om een studie naar de redenen waarom zulke beroepen al dan niet gegrond zijn, hoe de kwaliteit van beslissingen in eerste aanleg kan verbeterd worden en hoe eventuele problemen bij de opheffing van administratieve beroepen vermeden zullen worden.

Tot slot vragen de SALV en de SERV aandacht voor het wegwerken van de knelpunten waarmee een aanvraag tot grondstofverklaring meestal gepaard gaat.

Samenwerking met
SERV