Advies MAP7 deel 2

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Naar een bredere kijk op het mestbeleid: structurele aanbevelingen voor een systeembenadering

Een structureel mestbeleid stelt een goede waterkwaliteit en een duurzame bodemkwaliteit voorop, schrijft de SALV in een nieuw advies in het kader van MAP7. Daarvoor zijn doeltreffende socio-economische beleidsmaatregelen nodig in de volledige keten. De verschillende overheden moeten bouwen aan een rechtvaardigere marktomgeving die een correcte prijs voor duurzame producten kan waarborgen. Er is ook nood aan een veelsporig en inclusief innovatiebeleid, dat beloftevolle innovaties weet op te schalen en breed toegankelijk maakt, met aandacht voor koplopers én volgers. Concrete acties moeten leiden tot een onderbouwde verruiming van de kwaliteitsvereisten van plantaardige producten in de keten tot en met de retail en handel, met meer aandacht voor nutritionele inhoud en milieuvoetafdruk. De overheid moet ook de vraag naar en betalingsbereidheid voor milieuperformante producten stimuleren.

Meer circulariteit vormt een hefboom om een duurzame bodemkwaliteit te realiseren. Dat kan door de Vlaamse land- en tuinbouwers een veelvoud aan oplossingen aan te reiken om die circulaire omwenteling vorm te geven. De SALV wijst heel wat uitvalswegen aan, op basis van een vierledige beschouwing (milieu en klimaat / sociaal-economische dimensie / beleid en begroting / voedselsysteem). Nu is het aan de overheid om de uitvalswegen op basis van een meer diepgaande ontleding vanuit de vier invalshoeken verder uit te werken, te prioriteren en in de praktijk te brengen.

De SALV formuleert ook een aantal algemene principes die de overheid moet hanteren bij de uitwerking van het structureel mestbeleid. De overheid moet robuuste beleidskaders ontwikkelen, die perspectief en rechtszekerheid creëren. Verder moet de diversiteit aan maatregelen en benaderingen effectief tot een daling leiden van de absolute milieudruk, conform de wettelijke normen inzake waterkwaliteit.

De SALV vraagt de Vlaamse Regering om bij de verdere ontwikkeling van het structureel beleid te worden betrokken.

Op 1 april 2022 bracht de adviesraad een eerste advies uit op vraag van minister Zuhal Demir in het kader van MAP7. In dat advies gaf de adviesraad een algemene appreciatie omtrent MAP6 en beloftevolle verbeteringen om binnen MAP7 te integreren. De SALV expliciteerde er ook het voornemen om in een vervolgadvies antwoorden te formuleren op het structurele luik van de adviesvraag. Met de aanbevelingen in dit advies geeft de SALV gevolg aan dat voornemen.

Contact