Advies geïntegreerd verslag soortenschade

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

Samen met de Minaraad vraagt de SALV de Vlaamse Regering om diverse elementen van het Soorten-schadebesluit te evalueren. De adviesraden vragen om het systeem van het eigen risico te evalueren en om te onderzoeken of een procedurele verankering voor cumulatieve schade van meerdere soorten op eenzelfde perceel mogelijk is. De Vlaamse Regering moet de procedure voor de raming van landbouwschade opnieuw bekijken en nagaan of met forfaitaire bedragen kan worden gewerkt. Administratieve vereenvoudiging is een bijkomend aandachtspunt. Ten slotte vragen beide adviesraden ook om voor eventuele structurele problemen een structurele oplossing te voorzien, evenwel buiten de scope van het Soortenschadebesluit.

De Vlaamse Regering moet de problematiek rond soortenschade voldoende ruim beschouwen. Daarbij verdienen diverse aspecten een adequate en dus meer diepgaande uitwerking. De socio-economische dimensie moet zo volledig mogelijk in beeld gebracht worden, met inbegrip van alle vormen van soortenschade alsook alle economische kosten en baten van preventieve investeringen. Het biodiversiteitsaspect vereist een grondige beschouwing van de rol van een soort in een ecosysteem en de daaraan verbonden ecosysteemdiensten, net als de populatiedynamica, het beschermingsstatuut en het al of niet bedreigd karakter van afzonderlijke soorten.

Gelet op het grote belang van uitvoerbare en effectieve preventieve maatregelen vragen de adviesraden om in 2022 de Code Goede Praktijk te evalueren.

Samenwerking met
Minaraad

Contact