Advies besluit onbevaarbare waterlopen

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving
Omgeving
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Advies over het voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op de naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen

De SALV en de Minaraad steunen de grote lijnen van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onbevaarbare waterlopen. Het is een vooruitgang inzake digitalisering, éénvormigheid en praktische werkbaarheid. De raden dringen dan ook aan op voldoende snelheid bij de uitvoering ervan. Toch blijven er een aantal problemen, waarvoor de raden aanbevelingen doen.

Ze gaan onder meer uitgebreid in op de voorgestelde regeling rond onttrekkingen. De raden vragen om te zorgen voor een performant (digitaal) systeem en een goede opvolging door de waterbeheerders. Ze stellen vast dat de uitwerking van het reactieve beleid versnipperd gebeurt en vragen daarom een evaluatie ervan in 2022. Wie welke bevoegdheid moet krijgen in dat reactieve beleid, daarover zijn beide raden verdeeld.

De meningen zijn ook verdeeld over de vraag of er een voorafgaande toestemming noodzakelijk is bij de onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen, dan wel dat een loutere melding van captatie volstaat.

Met dit besluit wordt een belangrijke stap vooruit gezet inzake kennisverwerking. Het is cruciaal dat het verbeterd inzicht in de onttrekkingen leidt tot een betere onderbouwing van zowel het proactieve beleid als van het bestaande reactieve beleid rond captaties in tijden van droogte.

Samenwerking met
Minaraad