Advies beheerregeling muskusrat

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir

De muskusrat kan nog steeds veel overlast in Vlaanderen veroorzaken. Hoewel de populatie op lange termijn sterk is afgenomen, blijft een volgehouden inspanning onontbeerlijk om de muskusrat in Vlaanderen effectief te bestrijden. Dat stelt de SALV in een gezamenlijk advies met de Minaraad over het ministerieel besluit tot vaststelling van een beheerregeling voor de muskusrat. Deze invasieve exoot veroorzaakt schade aan landbouw en natuur door vraat en graafwerk in dijken en oevers. De bestrijding van de muskusrat noodzaakt een consequente inzet van voldoende personeel en middelen door de betrokken besturen en instellingen, aldus de adviesraden. Het is ook raadzaam om alle bestrijders goed op te leiden en te begeleiden, onder de vorm van een laagdrempelig leertraject in de praktijk.

De bestrijding van de muskusrat moet effectief en efficiënt verlopen, met zo weinig mogelijk bijvangsten. De adviesraden ondersteunen daarom de invoering van een verplicht digitaal registratiesysteem van vangsten en bijvangsten. Ook een lijst van toegestane vangtuigen kan aan de efficiëntie en effectiviteit bijdragen. Toch kan het nodig zijn dat er (ook buiten de grenszones) extra types vangsttuigen ingezet worden om een plotse aanwas van lokale populaties muskusrat te bestrijden.

Wat de organisatie van de bestrijding betreft, wensen de adviesraden dat voortgebouwd wordt op de sterktes van de bestrijding van muskusrat zoals die op dit moment gebeurt. Daarnaast is er ook nood aan duidelijkheid in de beheerregeling. Zo stellen de SALV en de Minaraad vast dat de openbare besturen polders en wateringen ondanks hun taakstelling over het hoofd gezien worden in diverse bepalingen. De adviesraden wijzen ook op de meerwaarde van de wisselwerking met lokale stakeholders, die via de ontwikkeling van actieve beheergemeenschappen optimaal kunnen worden benut.

De adviesraden brachten dit advies uit op vraag van minister Demir. De SALV reikt ook op eigen initiatief aanbevelingen aan over relevante omgevingsdossiers. Zo formuleerde de adviesraad eerder beleidswenken voor een klimaatbestendige landbouw en visserij.

Samenwerking met
Minaraad

Contact