Advies beheerplannen voor Natura 2000 in het BNZ

advies op eigen initiatief

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. De beschermde gebieden worden door de lidstaten aangewezen als Speciale Beschermingszones (SBZ) ter uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor elke SBZ wordt een beheerplan opgesteld. Een beheerplan heeft als doel de Europese natuurdoelen, namelijk het herstellen of het behouden van een gunstige staat van instandhouding voor beschermde habitats of soorten, in de praktijk te brengen.

In België zijn de Natura 2000-gebieden aan land een verantwoordelijkheid van de regionale overheden, deze op zee van de federale overheid.

België heeft op zee drie SBZ’s in toepassing van de Vogelrichtlijn en één SBZ, de ‘Vlaamse Banken’, in toepassing van de Habitatrichtlijn. Gezien de overlap tussen het habitatrichtlijngebied de ‘Vlaamse Banken’ en twee van de vogelrichtlijngebieden werden gezamenlijke instandhoudingsdoelstellingen voor deze gebieden geformuleerd en worden ook de maatregelen binnen deze gebieden gezamenlijk genomen. Het derde vogelrichtlijngebied maakt geen deel uit van het voorliggende beheerplan.
 
De raad vindt het positief dat er beheerplannen worden opgesteld en dat er gestreefd wordt naar een geïntegreerd marien milieubeleid.

Omdat beheerplannen niet als onveranderlijk mogen worden beschouwd, vraagt de raad om een aantal bijkomende stappen op te nemen, zoals de noodzaak van voldoende wetenschappelijke monitoring om te kunnen evalueren en de mogelijkheid om de beheerplannen bij te stellen als blijkt dat de doelstellingen niet worden bereikt.

Daarnaast vraagt de SALV voldoende ruimte te vrijwaren voor de (kleinschalige) kustvisserij en de bestaande visserijactiviteiten. De raad vraagt ook om geen bijkomende maatregelen te voorzien zonder bijhorende impactanalyse, en om er effectief voor te zorgen dat voor elk plan of project met invloed op Natura 2000-gebieden een passende beoordeling wordt opgesteld.

Ten slotte is volgens de raad voldoende stakeholdersoverleg noodzakelijk om het maatschappelijk draagvlak voor Natura 2000 en de daarmee samengaande maatregelen te vergroten.