Advies toegespitst controlekader: noodzaak voor de Vlaamse visserijsector

advies op eigen initiatief

De SALV vraagt via enkele verbetervoorstellen van de bestaande handhavingsprocedures om een toegespitst controlekader voor onze Vlaamse visserijsector nu en in de toekomst te vrijwaren.  De opvolger van het convenant ‘Visserij verduurzaamt’ biedt daarbij kansen om de duurzaamheidsinspanningen voor het toegespitste controlekader in een stappenplan/actieplan te gieten en als troef van de visserijketen onder de aandacht te brengen.

Een toegespitst handhavingsbeleid is belangrijk voor de Vlaamse visserijsector. De sector is immers in vele visgebieden actief. Die ruimtelijk verspreide activiteit is de kern van zijn veerkracht en weerbaarheid. Aangezien onze vissersvaartuigen vaak in buitenlandse havens aanlanden, is een vlot transport van de vis tot de Vlaamse visveilingen noodzakelijk. Het handhavingsbeleid bepaalt in sterke mate de mogelijkheden voor zo’n transport.

Zo is het cruciaal dat de definitieve weging en sortering volgens grootteklasse van de vis kan gebeuren op de vloer van de Vlaamse visveilingen en dus na het transport vanuit het buitenland. Dit is om strategische redenen: zonder deze mogelijkheden worden de Belgische reders gedreven in de richting van verkoop in buitenlandse visafslagen en kan de verwerking van eigen Belgische visserijproducten in het gedrang komen. Dit zou op zijn beurt de werkgelegenheid in de hele visserijketen aantasten. Ook het gelijke speelveld tussen de lidstaten van de Europese Unie zou hierdoor op de helling komen te staan.

Het bestaande handhavingsbeleid wordt geregeld op Europees niveau op basis van de controleverordening rond het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Dit toegespitst controlekader bevat de nodige bepalingen om de definitieve weging van vis na het vervoer vanaf de plaats van aanlanding mogelijk te maken. Deze bepalingen komen echter op twee manieren in het gedrang. In de uitvoering van de bestaande controleverordening scherpen sommige lidstaten de regels eenzijdig aan, waardoor vlot transport van vis tot de Vlaamse visveilingen in de knel komt. Europa herziet momenteel ook de bestaande controleverordening en stelt een schrapping voor van de betreffende bepalingen. Met het oog op beide ontwikkelingen reikt de SALV aanbevelingen aan om het controlekader te optimaliseren en te vrijwaren.

Natuurpunt/BBL heeft zich bij de opmaak en de goedkeuring van het advies onthouden.